60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!


„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки, разрушени след ремонт на улични водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на територията на Регионално поделение Гоце Делчев”.

 
 

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9065994

 
 

 1. Информация за публикувана обява | Публикувано на 06.07.2017 г.
 2.  

 3. Обява | Публикувано на 06.07.2017 г.
 4.  

 5. Документация-за-участие | Публикувано на 06.07.2017 г.
 6.  

  На основание чл. 53 от ППЗОП „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява промяна на датата и часа за отваряне на офертите по процедура чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки, разрушени след ремонт на улични водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на територията на Регионално поделение Гоце Делчев”.
  Отварянето на офертите ще се извърши на 28.07.2017 г., 10:00 часа в заседателната зала, находяща се в Административната сграда на дружеството на адрес град Благоевград, ул. „Антон Чехов“ № 3.

   

  На основание чл. 110, ал.1, т.8 от ЗОП „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград прекратява обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки, разрушени след ремонт на улични водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на територията на Регионално поделение Гоце Делчев”, обявена по реда на част V, глава 26 от Закона за обществените поръчки.

 
 
 
 

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflakeWordpress snowstorm powered by nksnow