60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!


„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки, разрушени след ремонт на улични водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на територията на Регионално поделение Гоце Делчев”.

 
 

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9065994

 
 

 1. Информация за публикувана обява | Публикувано на 06.07.2017 г.
 2.  

 3. Обява | Публикувано на 06.07.2017 г.
 4.  

 5. Документация-за-участие | Публикувано на 06.07.2017 г.
 6.  

  На основание чл. 53 от ППЗОП „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява промяна на датата и часа за отваряне на офертите по процедура чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки, разрушени след ремонт на улични водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на територията на Регионално поделение Гоце Делчев”.
  Отварянето на офертите ще се извърши на 28.07.2017 г., 10:00 часа в заседателната зала, находяща се в Административната сграда на дружеството на адрес град Благоевград, ул. „Антон Чехов“ № 3.

   

  На основание чл. 110, ал.1, т.8 от ЗОП „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград прекратява обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки, разрушени след ремонт на улични водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на територията на Регионално поделение Гоце Делчев”, обявена по реда на част V, глава 26 от Закона за обществените поръчки.