ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ
073 88 4171
24 - ЧАСОВА БЕЗПЛАТНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
0800 18 421
ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ЗА ВОДОМЕР
073 51 9861
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕПИСКИ ПО ДОКУМЕНТИ
073 51 9853

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!


„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на бактериален инокулант за оптимизиране на процесите на пречистване на отпадъчни води и стабилизиране на утайките на ПСОВ – Благоевград при „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград“.

 
 

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9065330

 
 

 1. Информация за публикувана обява | Публикувано на 16.06.2017 г.
 2.  

 3. Обява | Публикувано на 16.06.2017 г.
 4.  

 5. Документация-за-участие | Публикувано на 16.06.2017 г.
 6.  

  На основание чл. 53 от ППЗОП „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява промяна на датата и часа за отваряне на офертите по процедура чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на бактериален инокулант за оптимизиране на процесите на пречистване на отпадъчни води и стабилизиране на утайките на ПСОВ – Благоевград при „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград“.
  Отварянето на офертите ще се извърши на 30.06.2017 г., 13:00 часа в заседателната зала, находяща се в Административната сграда на дружеството на адрес град Благоевград, ул. „Антон Чехов“ № 3.

   

 7. Информация за удължаване на срока за оферти
 8.  

 9. Протокол | Публикувано на 03.07.2017 г.
 10.  

 11. Договор | Публикувано на 07.07.2017 г.