ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ
073 88 4171
24 - ЧАСОВА БЕЗПЛАТНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
0800 18 421
ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ЗА ВОДОМЕР
073 51 9861
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕПИСКИ ПО ДОКУМЕНТИ
073 51 9853

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!


„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка по реда на част V, глава 25, раздел II от Закона за обществените поръчки, с предмет:
“Доставка на един брой нова, неупотребявана каналопочистваща машина с възможност за рециклиране на отпадната вода за задоволяване на експлоатационните потребности на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград“ при условията на финансов лизинг”

 
 
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00220-2017-0003
 
 

 1. Обявление | Публикувано на 06.03.2017 г.
 2.  

 3. Решение | Публикувано на 06.03.2017 г.
 4.  

 5. Документация за участие | Публикувано на 06.03.2017 г.
 6.  

 7. Протокол №1 | Публикувано на 31.03.2017 г.
 8.  

 9. Протокол №2 | Публикувано на 11.04.2017 г.
 10.  

  Комисията определи дата и час за публично отваряне на запечатаните, непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащи ценовите предложения на допуснатите участници, а именно – 18.04.2017 г., 10:00 часа в заседателната зала, находяща се в Административната сграда на дружеството на адрес град Благоевград, ул. „Антон Чехов“ № 3.

   

 11. Протокол №3 | Публикувано на 30.05.2017 г.
 12.  

 13. Обобщен Протокол | Публикувано на 05.06.2017 г.
 14.  

 15. Решение за избор на изпълнител | Публикувано на 07.06.2017 г.
 16.  

 17. Договор | Публикувано на 16.08.2017 г.