60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка по реда на част V, глава 25, раздел II от Закона за обществените поръчки, с предмет:
„Доставка на спирателни кранове, възвратни клапи и пожарни хидранти, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград, по обособени позиции, както следва:

 
1-ва обособена позиция – „Доставка на спирателни кранове тип „ШИБЪР““;
2-ра обособена позиция – „Доставка на спирателни кранове и възвратни клапи до 2“ (вентил спирателен сферичен, спирателен кран с изпразнител, спирателен кран шибърен, филтър за водомер до 2“)“;
3-та обособена позиция – „Доставка на клапи“;
4-та обособена позиция – „Доставка на пожарни хидранти“;
5-та обособена позиция – „Доставка на пожарен хидрант, надземен, чупещ се“;
6-та обособена позиция – „Доставка на възвратни клапи и филтри“.
 
 
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00220-2017-0002
 
 

 1. Решение | Публикувано на 13.02.2017 г.
 2.  

 3. Обявление | Публикувано на 13.02.2017 г.
 4.  

 5. Документация за участие | Публикувано на 13.02.2017 г.
 6.  

 7. Разяснение | Публикувано на 28.02.2017 г
 8.  

 9. Протокол №1 | Публикувано на 14.03.2017 г
 10.  

 11. Протокол №2 | Публикувано на 29.03.2017 г
 12.  

 13. Протокол №3 | Публикувано на 20.04.2017 г
 14.  

 15. Протокол №4 | 02.05.2017г.
 16.  

 17. Протокол от цялостната дейност на комисията | 02.05.2017г.
 18.  

 19. Решение за избор на изпълнител | 02.05.2017г.
 20.  
   
  Комисията определи дата и час за публично отваряне на запечатаните, непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащи ценовите предложения на допуснатите участници, а именно – 26.04.2017 г., 10:00 часа в заседателната зала, находяща се в Административната сграда на дружеството на адрес град Благоевград, ул. „Антон Чехов“ № 3.
   
   

 21. Договор обособена позиция 1 | 14.06.2017г.
 22.  

 23. Договор обособена позиция 3 | 14.06.2017г.
 24.  

 25. Договор обособена позиция 4 | 16.06.2017г.
 26.  

 27. Договор обособена позиция 5 | 16.06.2017г.
 28.  

 29. Договор обособена позиция 6 | 03.07.2017г.