60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка по реда на част V, глава 25, раздел II от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и координатор балансираща група за средно и ниско напрежение, за обекти собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград”.

 
 
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00220-2017-0001
 
 

 1. Решение | Публикувано на 19.01.2017 г.
 2.  

 3. Обявление | Публикувано на 19.01.2017 г.
 4.  

 5. Документация за участие | Публикувано на 19.01.2017 г.
 6.  

 7. Протокол №1 | Публикувано на 21.02.2017 г.
 8.  

 9. Протокол №2 | Публикувано на 01.03.2017 г.
 10.  

 11. Протокол №3 | Публикувано на 13.03.2017 г.
 12.  

 13. Протокол от цялостната дейност на комисията | Публикувано на 15.03.2017 г.
 14.  

 15. Решение за избор на изпълнител | Публикувано на 15.03.2017 г.
 16.  

 17. Решение за изменение на решение за избор на изпълнител | Публикувано на 16.05.2017 г.
 18.  

  Комисията определи дата и час за публично отваряне на запечатаните, непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащи ценовите предложения на допуснатите участници, а именно – 08.03.2017 г., 10:00 часа в заседателната зала, находяща се в Административната сграда на дружеството на адрес град Благоевград, ул. „Антон Чехов“ № 3.

   

 19. Договор | Публикувано на 05.06.2017 г.