60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка по реда на част V, глава 25, раздел II от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки, разрушени след ремонт на улични водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на територията на регионални поделения Благоевград, Разлог и Гоце Делчев”, по обособени позиции, както следва:

 
 
1-ва обособена позиция: – „Възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки, разрушени след ремонт на улични водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, на територията на Регионално поделение Благоевград”;
 
2-ра обособена позиция – „Възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки, разрушени след ремонт на улични водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, на територията на Регионално поделение Разлог”;
 
3-та обособена позиция – „Възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки, разрушени след ремонт на улични водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, на територията на Регионално поделение Гоце Делчев”.
 
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00220-2016-0007
 
 

 1. Решение | 28.11.2016г.
 2.  

 3. Обявление | 28.11.2016г.
 4.  

 5. Документация за участие | 28.11.2016г.
 6.  

 7. Протокол №1 | 09.02.2017г.
 8.  

 9. Протокол №2 | 23.03.2017г.
 10.  

 11. Протокол №3 | 04.04.2017г.
 12.  

 13. Протокол №4 | 02.05.2017г.
 14.  

 15. Протокол от цялостната дейност на комисията | 02.05.2017г.
 16.  

 17. Решение за избор на изпълнител | 02.05.2017г.
 18.  

  Комисията определи дата и час за публично отваряне на запечатаните, непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащи ценовите предложения на допуснатите участници, а именно – 07.04.2017 г., 11:00 часа в заседателната зала, находяща се в Административната сграда на дружеството на адрес град Благоевград, ул. „Антон Чехов“ № 3.

   

 19. Договор обособена позиция 1 | 14.07.2017г.
 20.  

 21. Договор обособена позиция 2 | 14.07.2017г.