60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на течен хлор и натриев хипохлорит за нуждите на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград”.

 
 
Уникален номер в Регистъра на ОП: 9057017
 
Документацията за обществената поръчка е публикувана в профила на купувача, на адрес:  www.vikblg.com.
 
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград няма да заплаща при публикуване/излъчване на настоящото съобщение.
 
 

  1. Обява | Публикувано на 30.09.2016 г.
  2.  

  3. Информация за публикувана обява | Публикувано на 30.09.2016г.
  4.  

  5. Документация за участие в процедурата | Публикувано на 30.09.2016г.
  6.  

  7. Протокол №1 | Публикувано на 01.11.2016 г.
  8.  

  9. Договор | Публикувано на 17.01.2017 г.