ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ
073 88 4171
24 - ЧАСОВА БЕЗПЛАТНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
0800 18 421
ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ЗА ВОДОМЕР
073 51 9861
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕПИСКИ ПО ДОКУМЕНТИ
073 51 9853

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка по реда на част V, глава 25, раздел II от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Изпълнение на строително ремонтни  работи в сгради на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград за подобряване условията на труд на персонала на дружеството“.

 

Уникален номер в Портала на обществените поръчки: 00220-2016-0006
 
 
 
1. Обявление | Публикувано на 16.09.2016 г.
 
2.Решение | Публикувано на 16.09.2016 г.
 
3.Документация | Публикувано на 16.09.2016 г.
 
3.Протокол №1 | Публикувано на 31.10.2016 г.
 
4.Съобщение за отваряне на ценови предложения | Публикувано на 12.12.2016 г.
 
5.Протокол №2 | Публикувано на 16.12.2016 г.
 
6.Протокол №3 | Публикувано на 16.12.2016 г.
 
7.Обобщен Протокол | Публикувано на 16.12.2016 г.
 
8.Решение | Публикувано на 16.12.2016 г.
 
9.Договор | Публикувано на 17.01.2017 г.