„Доставка на регулираща и спирателна арматура, и фасонни части за задоволяване на експлоатационните потребности на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград“ | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка по реда на част V, глава 25, раздел II от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Доставка на регулираща и спирателна арматура, и фасонни части за задоволяване на експлоатационните потребности на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград“.

 

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00220-2016-0005

 

1. Обявление | Публикувано на 22.08.2016г.

 

2. Решение | Публикувано на 22.08.2016г.

 

3. Документация за участие | Публикувано на 22.08.2016г.

 

4. Протокол №1 | Публикувано на 21.09.2016г.

 
5. Протокол №2
 

Комисията определи дата и час за публично отваряне на запечатаните, непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащи ценовите предложения на допуснатите участници, а именно – 10.10.2016 г., 11:00 часа в заседателната зала, находяща се в Административната сграда на дружеството на адрес град Благоевград, ул. „Антон Чехов“ № 3.
 
6. Протокол №3 | Публикувано на 18.10.2016г.
 
7.Доклад | Публикувано на 20.10.2016г.
 
8.Решение | Публикувано на 20.10.2016г.
 
9.Договор | Публикувано на 07.11.2016г.
 
10.Анекс | Публикувано на 01.08.2018г.