Проверка на сметката

Абонатен номер:
 
Абонатният ви номер е седемцифреният код от полето „Абонатен номер”, намиращо се на фактурата Ви.
 
Отчети на водомерите можете да давате на следните телефони: 519861 и 519862
Последни новини

2014-01-27

Уважаеми потребители,

Напомняме Ви, че всички 10-годишни водомери подлежат на периодична проверка и/или подмяна.

 

Индивидуалните водомери като средства за измерване в сгради - етажна собственост, подлежат на задължителна периодична проверка на всеки 10 години за сметка на потребителите. Това е регламентирано в Наредба №4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.

Според наредбата в сградите - етажна собственост, както и водоснабдяваните обекти с повече от един потребител, всеки абонат на водоснабдителните дружества поставя индивидуален водомер. Доставката, монтажът, проверката,поддържането и ремонтът на индивидуалните водомери са задължение на потребителите.

Проверката се удостоверява със знаци по реда на Наредбата за средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. При липса на този знак или при наличие на знак с изтекла давност инкасаторите от ВиК-Благоевград правят предписание за периодична проверка на съответния водомер или за смяната му с нов, отговарящ на изискванията.

Разходите за проверка, ремонт, подмяна на индивидуалните водомери са за сметка на потребителите. В тази връзка абонатите на дружеството могат да предприемат следните действия:

1. Да заплатите на касата на ВиК-Благоевград сумата от 21,00лв. за демонтаж, монтаж, периодична проверка и пломбиране на водомера. Служители на дружеството ще посетят дома Ви и ще демонтират водомера, за да му бъде направена периодична проверка, като за времето на проверка ще бъде монтиран оборотен водомер. Ако средството за измерване е преминало проверката и е поставен актуален знак, водомера ще бъде монтиран отново. Ако той е неизправен, абонатът следва да го ремонтира или да закупи нов водомер. За времето до монтирането на изряден водомер, дружеството ще начислява т.нар. служебна консумация - по 5 куб.м. на член от домакинството месечно.

2. Да заплатите на касата на ВиК-Благоевград сумата от 59,00лв. за монтиране на нов водомер /вкл.демонтаж,монтаж и пломбиране на водомера/. Служител на дружеството ще извърши подмяната.

3. Да закупува нов водомер, одобрен по Наредба №4. На касата на ВиК-Благоевград да  заплатите сумата от 16.00лв. за демонтаж, монтаж и пломбиране холендъра на водомера. Служител на дружеството извършва подмяната.

4. Абонатът може да се обърне и към фирмата, упълномощена от ВиК - Благоевград за подмяна и проверка на индивидуални водомери. Техни представители посещават абоната, подменят с нов водомер, отговарящ на всички нормативни изисквания и го пломбират.

Право на абоната е сам да избере най-удобния за него варианта за проверка и/или подмяна на водомера.


Цени

 

            

            На основание Решение № Ц – 60/17.12.2009 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в съответствие на чл.14 ал.3 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги ДВ бр.18/2005г. цените за водоснабдителни и канализационни услуги, в сила от 01.01.2010 г., са както следва:

 

1. Цена за услугата доставяне на вода на потребителите

1.1. Гравитачна водоснабдителна система

/гравитачно добиване на вода без ПСПВ/                                   0,80 лв/м3 без ДДС

           

1.2. Смесена водоснабдителна система

/смесено добиване на вода – помпено и

гравитачно с ПСПВ/                                                                       1,00 лв/м3 без ДДС

 

 

2. Цена за услугата отвеждане на отпадъчни води             0,13 лв/м3 без ДДС

 

3. Цена на услугата пречистване на отпадъчни води

3.1. Битови и приравнените към тях обществени,

търговски и други потребители -                                                0,22 лв/м3 без ДДС

 

3.2. За промишлени и други стопански потребители:

3.2.1. Степен на замърсяване 1                                                    0,33 лв/м3 без ДДС

3.2.2. Степен на замърсяване 2                                                    0,43 лв/м3 без ДДС

3.2.3. Степен на замърсяване 3                                                    0,65 лв/м3 без ДДС

     

             

        

               

 


2010 © ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Профил на купувача | Новини | Уеб дизайн